IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao naručitelj objavljuje obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Sanacija krovišta zgrade Fakulteta

Poziv

Prilog 1

Prilog 2

Grafički prilozi

Odluka - sanacija krovišta

Zapisnik o pregledu  i ocjeni ponude - sanacija krovišta