POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET

Zbog stanja i potreba u prehrambenoj industriji Slavonije i Baranje, 1970. u Privrednoj komori u Osijeku prihvaćena je inicijativa nekoliko profesora Tehnološkog fakulteta u Zagrebu – Biotehnološkog odjela, o osnivanju Prehrambeno-tehnološkog odjela na Visokoj poljoprivrednoj školi u Osijeku. Odlukom Sabora SR Hrvatske o uvođenju Prehrambeno-tehnološkog odjela uz ratarski i stočarski smjer, 1971. Visoka poljoprivredna škola postaje Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkim fakultetom (PPTF). U okviru PPTF-a Prehrambeno-tehnološki odjel djelovao je preko Odbora za studij, čiji je predsjednik ujedno obavljao i funkciju prodekana. Studij prehrambene tehnologije provodio se odvojeno od ostalih smjerova pri PPTF-u, prema posebnom planu i programu, u prostorima PPTF-a, Pedagoškog fakulteta, Elektrometalskog školskog centra i Tehničke škole “Ruđer Bošković”.

Ploča na ulazu Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkog fakulteta

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

Godine 1975. osnovano je Sveučilište u Osijeku. Ono je utemeljeno Odlukom Hrvatskog sabora u ožujku 1975., a Sporazum o osnivanju osječkog sveučilišta potpisalo je 31. svibnja 1975. osam ustanova. Razvojem Prehrambeno-tehnološkog odjela, stvaranjem boljih materijalnih uvjeta rada te osnutkom Sveučilišta u Osijeku, stvorene su realne pretpostavke za osnivanjem Prehrambeno-tehnološkog fakulteta kao samostalne jedinice. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek samostalno djeluje od 1976., u okviru RO Biotehničkog znanstveno-nastavnog centra. U to vrijeme na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu obrazovali su se diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije, smjer prehrambeno inženjerstvo, s dva usmjerenja, prehrambeno konzervno i prehrambeno ekstraktivno usmjerenje. Istovremeno s osamostaljenjem započinje i izgradnja novog, modernog znanstveno-istraživačkog kompleksa na Tenjskoj cesti. Nakon završetka prve faze izgradnje novog objekta, 1980. Fakultet započinje svoje preseljenje na Tenjsku cestu b.b. te useljava u zgradu u kojoj su smještene predavaonice, kabineti i prostori za dekanat, a 1986. smješta se i u drugu zgradu novog objekta sa suvremenim studentskim i istraživačkim laboratorijima. Za potrebe studenata i svih zaposlenih u Biotehničkom znanstveno-nastavnom centru, 1989. otvoreni su suvremeni restoran “Gaudeamus” te moderna knjižnica pa je zaokružena infrastruktura na razini modernog sveučilišnog centra. Fakultet je tada raspolagao s ukupno 6 500 m2 namjenskog prostora te je u to vrijeme već i kadrovski značajno ojačao. Znanstvenici su sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima čime su stvoreni svi preduvjeti za intenzivan nastavni i znanstveno-istraživački rad, kao i suradnju s privredom u kojoj su svoje zapaženo mjesto već imali brojni diplomirani inženjeri Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

FAKULTET U PROGONSTVU

Budući da je Fakultet bio smješten na Tenjskoj cesti, tijekom ratnih događanja 1991. i 1992. pretrpio je velika razaranja. Međutim, unatoč tome i činjenici da je dio zaposlenika napustio Fakultet, aktivnost nije zamrla ni tijekom tih najtežih dana. Zahvaljujući pomoći Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba, dio aktivnosti prebačen je u Zagreb, gdje su studenti u statusu studenta gosta mogli pohađati nastavu. Osim toga, jedan dio studenata i zaposlenika Fakulteta aktivno se uključio u obranu Republike Hrvatske od agresije.

Posljedice ratnih razaranja Fakulteta na Tenjskoj cesti 1992.

Usprkos svim ratnim opasnostima, zaposlenici, koji su ostali na Fakultetu uspjeli su spasiti veći dio opreme s lokacije na Tenjskoj cesti, doslovno pod prijetnjom granata. Kapitalna oprema smještena je u podrumske prostore Privredne banke u Osijeku, da bi u prosincu 1991. bila prebačena u Zagreb. Zahvaljujući tome te kasnijim spašavanjima namještaja s iste lokacije, danas Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek ima opremljene laboratorije i kabinete.

Tijekom Domovinskog rata i u poratnim godinama (do konačnog smještanja Fakulteta u Tvrđu) nastava i ostale djelatnosti Fakulteta odvijale su se na više lokacija u gradu Osijeku:

  • Otvoreno sveučilište (studentska služba i predavaonice za II., III. i IV. godinu),
  • Studentski centar (predavaonica za I. godinu),
  • Tehnološka i medicinska škola (laboratoriji za održavanje nastave i znanstveno-istraživački rad),
  • Centar za predškolski odgoj (tajništvo, računovodstvo i knjižnica),
  • Pedagoški fakultet (laboratoriji) i
  • Elektrotehnički fakultet.

Zahvaljujući pomoći navedenih institucija, Fakultet je mogao funkcionirati i u progonstvu.
Povodom 30. obljetnice Fakulteta, odlukom Fakultetskog vijeća, dodijeljena su priznanja i zahvalnice zaslužnim zaposlenicima Fakulteta, kao i ustanovama i pojedincima izvan Fakulteta, koji su od razdoblja osnutka pomogli u radu Fakulteta, osobito u vrijeme Domovinskog rata, što je omogućilo kontinuiran rad tijekom agresije na Republiku Hrvatsku.


FAKULTET DANAS

Danas je Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek moderno visoko učilište koje trenutno pohađa, u okviru svih programa, 650 studenata, a čiji su studijski programi usklađeni s programima srodnih studija u Europi. Fakultet godišnje upisuje oko 130 novih studenata, a studij završi 60-ak studenata.
Od akademske godine 2005./2006. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek ustrojen je jedan preddiplomski studij (Prehrambena tehnologija), tri diplomska studija (Prehrambeno inženjerstvo, Znanost o hrani i nutricionizam i Procesno inženjerstvo), trogodišnji doktorski studij Prehrambenog inženjerstva te jednogodišnji poslijediplomski specijalistički studiji: Sigurnost i kvaliteta hrane, Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda i Nutricionizam. U pripremi je ustroj diplomskog studija Bioprocesnog inženjerstva.
Na Fakultetu se također izvode različite edukacije u okviru koncepta cjeloživotnog učenja (Program edukacije proizvođača sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Program edukacije proizvođača slavonskog kulena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Industrijsko sušenje, Senzorska analiza u prehrambenoj industriji, Kvaliteta voća i povrća, skladištenje, priprema za prodaju i preradu i Zdravlje iz tanjura), čime se u cjelini ostvaruju sve komponente Bolonjskog procesa. Uspješnom realizacijom ovih edukacija, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek dodatno je ojačao svoju funkciju javne obrazovne i znanstvene ustanove te učvrstio odnose sa subjektima iz poslovnog okruženja.
Do sada je na Fakultetu, od početka visokoškolske nastave, od 1971. godine do danas, diplomiralo 1096 studenata, preddiplomski studij završilo je 185 prvostupnika inženjera prehrambene tehnologije, diplomski studij završilo je 65 magistara inženjera struke, specijalistički studij uspješno je završilo 16 polaznika, a na poslijediplomskom znanstvenom studiju magistriralo je 5 te doktoriralo 36 polaznika studija. U pogonima prehrambene i kemijske industrije, na rukovodećim mjestima u istima, u državnim službama, inspekcijama, u znanosti i obrazovanju i sl., diljem Republike Hrvatske i šire, rade stručnjaci koji su završili studije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.
Sve aktivnosti Fakulteta odvijaju se na adresama Franje Kuhača 18 i 20, gdje se danas raspolaže s 4500 m2 prostora koji obuhvaća 6 moderno uređenih predavaonica, 16 istraživačkih laboratorija, 11 studentskih laboratorija, računalnu učionicu, knjižnicu s čitaonicom opremljenom računalima, prostor za studentsku udrugu, vijećnicu, odgovarajući broj kabineta, odnosno ureda te ostali prostor neophodan za djelatnost Fakulteta.
Na Fakultetu je trenutačno zaposleno 108 osoba, od čega 70 u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima (14 redovitih profesora, 11 izvanrednih, 16 docenata, 2 viša predavača, 3 viša asistenata, 9 asistenata, 1 viši stručni suradnik, 4 stručna suradnika, 2 znanstveni novak u zvanju višeg asistenta i 8 znanstvenih novaka u zvanju asistenta).
U proteklih 5 godina postojala je, a i danas postoji intenzivna i bogata znanstvena i stručna aktivnost znanstvenika i suradnika na Fakultetu kroz realizaciju brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. U posljednjih 5 godina znanstveni rad se provodio na 13 znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH te na 15 međunarodnih projekata (Tempus, Erasmus te bilateralni projekti). Prema podacima Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI), nastavnici, suradnici i studenti Fakulteta objavili su u posljednjih 5 godina 213 znanstvenih radova (radovi koji su zastupljeni u bazama podataka SCI, CC; sekundarne publikacije te radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova), od čega 93 rada u časopisima citiranim u CC, odnosno SCI indeksima, što svjedoči o značajnoj znanstvenoj aktivnosti Fakulteta i produktivnosti njegovih djelatnika.
Fakultet je organizator i suorganizator više međunarodnih znanstvenih skupova te brojnih drugih znanstvenih i stručnih skupova. Fakultet je vrlo uspješan organizator međunarodnih kongresa Brašno-Kruh i Ružičkini dani. Organiziranje znanstvenih skupova je vrlo bitan segment promocije struke kao i institucije.
Zaposlenici fakulteta sudjeluju na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima te sudjeluju u radu velikog broja znanstvenih i stručnih tijela te povjerenstava, kako domaćih tako i inozemnih. Uz navedeno, sudjeluju i na mnogim međunarodnim i domaćim povjerenstvima za ocjenjivanje kakvoće prehrambenih proizvoda. Pored rada na matičnom Fakultetu, nastavnici su angažirani i u nastavi na drugim visokim učilištima, kako u zemlji, tako i u inozemstvu (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Veleučilišta u Požegi i Vukovaru, Poljoprivredni, Elektrotehnički, Ekonomski i Filozofski fakultet u Osijeku i dr.). Nastavnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek aktivno su sudjelovali u pripremi dokumenata za pregovore Republike Hrvatske s Europskom unijom, u radu odbora i povjerenstava pri različitim ministarstvima, prije svega Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja Republike Hrvatske, kao i u radu stručnih tijela Hrvatske agencije za hranu.
Za svoj rad Fakultet je u proteklom razdoblju dobio i brojna priznanja: Grb grada Osijeka za doprinos u razvoju obrazovanja, Povelju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povelju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Zahvalu Hrvatske gospodarske komore 2005. za doprinos promicanju pčelarstva u Republici Hrvatskoj i 2006. za uspješnu suradnju te Priznanje Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.
Fakultet je 2008. godine pokrenuo međunarodni znanstveno-stručni časopis „Croatian Journal of Food Science and Technology“, a od 2010. godine navedeni časopis indeksiran je u CAB abstracts bazi podataka, FSTA bazi podataka i na portalu HRČAK.
Početkom 2011. godine osnovana je i Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Udruga TehnOS, koja bi trebala imati značajnu ulogu u povezivanju Fakulteta s gospodarstvom.

Promocija diplomiranih inženjera 2010.

Studentski laboratorij

Istraživački laboratorij

Dvorište fakulteta


FAKULTET SUTRA

Aktivnosti na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u nadolazećem vremenu bit će usmjerene na učvršćivanje pozicije jedne od vodećih nastavnih i znanstvenih institucija ovoga dijela Hrvatske i šire regije, usmjerene na provedbu međunarodno prepoznatih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti. Fakultet će i dalje obrazovati međunarodno priznate stručnjake i biti pouzdan partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. Posebna pozornost u vremenu koje dolazi bit će posvećena praćenju potreba tržišta rada te sukladno tome i uvođenju novih studijskih programa, prije svega interdisciplinarnih, u suradnji s drugim sastavnicama Sveučilišta, kao i kraćih oblika edukacija u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.


STUDIJSKI PROGRAMI

Od akademske godine 2005./2006. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek prilagodio je strukturu formalnog visokoškolskog obrazovanja koje provodi načelima Bolonjskog procesa. Studijski programi organizirani su prema konceptu „3 + 2“, odnosno tri godine preddiplomskog studija, nakon čega slijede dvije godine diplomskog studija. Na Fakultetu se može pohađati jedan sveučilišni preddiplomski studij (Prehrambena tehnologija) te tri diplomska studija i to: sveučilišni diplomski studij Prehrambenog inženjerstva, sveučilišni diplomski studij Procesnog inženjerstva i sveučilišni diplomski studij Znanosti o hrani i nutricionizma. Nakon stjecanja diplome, Fakultet nudi mogućnost nastavka obrazovanja u sklopu jednog poslijediplomskog znanstvenog studija (Prehrambeno inženjerstvo) i triju poslijediplomskih specijalističkih studija (Sigurnost i kvaliteta hrane, Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda te Nutricionizam). Osim formalnog obrazovanja, Fakultet organizira i izvodi i različite programe u sklopu koncepta cjeloživotnog obrazovanja.


Studenti 2. godine preddiplomskog studija

Naslovnica Fakultet kroz povijest i danas