Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

raspisuje 

N A T J E Č A J

 

za upis VI. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij

Nutricionizam

iz područja Biotehničkih znanosti, polja nutricionizma

u akademskoj 2017./2018. godini

 

I.

Poslijediplomski specijalistički studij traje dva semestra (jedna godina), a završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist nutricionizma koji se dodaje akademskom nazivu stečenom na dodiplomskom ili diplomskom studiju.

 

II.

Uvjeti za upis na specijalistički studij

Studij mogu upisati:

a) Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Prehrambeno‑tehnološkom fakultetu Osijek, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu ili na srodnim fakultetima u inozemstvu.

b) Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Medicinskom, Farmaceutsko-biokemijskom, Agronomskom ili Poljoprivrednom fakultetu, Odjelu za biologiju u Osijeku, Pedagoškom fakultetu u Osijeku-profesor biologije i kemije i dr., mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za specijalističke studije.

Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija najmanje 3,00. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena ispod 3,00 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

 

III.

Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija:

1. Školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi ukupno 25.000,00 kuna. 

2. Školarina se uplaćuje prilikom upisa na studij na BlagajniPrehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek ili na IBAN Fakulteta broj HR17 2500 0091     1020 1714 2 otvoren kod ADDIKO BANK d.d..

3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o tome da li je platilo poduzeće/ustanova ili je platio sam pristupnik).

 

IV.

Prijave se podnose na Obrascu za prijavu koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ptfos.unios.hr).

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Motivacijsko pismo

2. Diplomu o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),

3. Presliku rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu,

4. Dvije fotografije (4x6),

5. Preporuku (ako je prosjek niži od 3,00),

6. Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja,

7. Ovjereni prijepis ocjena,

8. Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.

 

Pristupnici svoje prijave podnose osobno ili šalju poštom u roku od 30 dana računajući od dana objave Natječaja u tisku na adresu:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31 000 Osijek.

 

V.

Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj službi na gore navedenoj adresi osobno, putem telefona 031/224-353 ili na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.ptfos.unios.hr/

Attachments:
Download this file (2017_OBRAZAC_Prijava_na_natjecaj.doc)2017_OBRAZAC_Prijava_na_natjecaj.doc282 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za upis VI. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam